Šefovi Katedre za Zoohigijenu od osnivanja do danas

 dr Radoslav Mihajlović,  docent, 1947-1955.

dr  Ivan Puhač,  profesor, 1955 -1981.

dr Nebojša Hrgović, profesor, 1981 – 1993.

dr Brana Radenković- Damnjanović, profesor, 1993 – 2017.

dr Radislava Teodorović, profesor, 2017 – 2022.

dr Milutin Đorđević, profesor, 2022 –

 

Kratak ukupni istorijat Katedre za zoohigijenu

Godine 1946. fakultetska uprava je donela odluku o formiranju predmeta Veterinarska higijena i osnivanju Instituta za veterinarsku higijenu 1947. godine. Od osnivanja fakulteta 1936. godine Zoohigijena kao predmet nije postojala nego su neki njeni delovi bili predavani u okviru predmeta Zaraze domaćih životinja. Predmet dobija naziv Zoohigijena 1971. godine, a Institut postaje Katedra za zoohigijenu. Poseban doprinos radu Katedre za zoohigijenu dao je dr Relja Katić koji je 1957. godine došao sa Katedre za mikrobiologiju.

Nastava

Na Katedri se izvodila nastava iz dva predmeta i to: Zoohigijena u V i VI semestru na Odseku veterinarske medicine, a opšta higijena u VI semestru na Odseku za higijenu i tehnologiju namirnica.

Od 1998. god. predmet Zoohijena se izvodila u X i XI semestru. Od 2006. god. Zoohigijena se predaje u IV i V semestru. Na integrisanim akademskim studijama organizovana je nastava na izbornoj oblasti Preventivna veterinarska medicina u okviru 4 semestra nakon kojih student brani diplomski rad. Odgovorni nastavnik izborne oblasti je prof. dr Radislava Teodorović.

Od 1999. godine na Katedri za zoohigijenu se izvodi i predmet Zaštita i ponašanje životinja za koji je izabran nastavnik dr Marijana Vučinić. Od 2004. godine u okviru uže naučne oblasti – Zaštita životinja, isti premet menja naziv u Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja.

Katedra je učestvovala u izvođenju specijalističke postdiplomske nastave iz: zoohigijene, higijene i tehnologije namirnica, zdravstvene zaštite goveda, zdravstvene zaštite svinja, zdravstvene zaštite živine, epizootiologije i fiziologije i reprodukcije. Do 2009. godine na Katedri za zoohigijenu postojala su dva vida specijalističke nastave i to: Zoohigijena i Zaštita životne sredine i veterinarska sanitacija. 

Od 2008. godinie u okviru doktorskih studija na predmet Zaštita životne sredine u nastavi učestvuju nastavnici Katedre, a odgovorni nastavnik je prof. dr Radislava Teodorović. Obavezni predmet doktorskih studija je i predmet Eksperimentalne životinje i eksperimentalni modeli čiji je odgovorni nastavnik prof.dr Marijana Vučinić.

Naučno-istraživački rad

Poslednjih godina nastavici i saradnici su učestvovali u većem broju istraživačkih i aplikativnih projekata  od kojih izdvajamo samo najznačajnije:

Izučavanje etiopatogeneze, genetskih i ekoloških faktora u cilju unapređenja zaštite zdravlja, povećanja proizvodno-reproduktivnih karakteristika životinja i zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla. Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije.

Genetička i ekološka istraživanja pčela u funkciji otpornosti na bolesti i proizvodnje ekološki ispravne hrane, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije.

Projektovanje prostora za gradsko prihvatilište napuštenih pasa i mačaka, Sekretarijat za zaštitu sredine Skupštine grada Beograda.

Program dugoročne kontrole brojnosti pasa i mačaka lutalica u Beogradu Sekretarijata za zaštitu životne sredine Skupštine grada Beograda.

Program izgradnje i organizacije rada prihvatilišta za napuštene pse i mačke na  teritoriji Beograda, Republika Srbija, grad Beograd-Gradska uprava Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

Program izgradnje i organizacija rada prihvatilišta za napuštene pse i mačke na teri-toriji grada Beograda – Izrada groblja za kućne ljubimce.

Izrada preporuka i predloga nacrta pravilnika o dobrobiti životinja u urbanim sredinama kućnih ljubimaca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Određivanje večine populacije i kategorije napustenih pasa na teritoriji beograda u urbanim i suburbanim područjima, Sekretarijata za zaštitu životne sredine skupštine grada Beograda 

Genetička i ekološka istraživanja pčela u funkciji otpornosti na bolesti i proizvodnji ekološki ispravne hrane, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije.

Gazdovanje populacijama divljači u cilju smanjenja gubitaka na divljači i šteta od  divljači, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Savremeni koncepti gazdovanja populacijama divljači u cilju veće ekonomske  valorizacije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Ostale aktivnosti Katedre

Katedra za zoohigijenu je od 1973. godine organizator Savetovanja iz dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) u zaštiti zdravlja životinja i ljudi sa međunarodnim učešćem koja se održava u okviru Sekcije za DDD, a koja je osnovana na inicijativu prof. dr Puhača i prof. dr Hrgovića. Od 1973. godine na Katedri se prema odluci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi Kurs iz oblasti DDD, a od 1990. godine održavaju se Edukacije iz DDD.

Na Katedri se vrši ispitivanje biološke efikasnosti preparata za DDD, a od 2002. godine Katedra se bavi  i  rešavanjem  problema  vezanih  za  pse  lutalice,  od  2008.  godine  Katedra je uključena u rešavanje regulacije populacije komaraca  i  glodara  na  teritoriji  grada Beograda.

Saradnja Katedre sa organizacijama u inostranstvu odvijala se povremenp u direktnim ili indirektnim kontaktima sa kolegama sa pojedinih fakulteta u Evropi (Minhen, Košice, Štutgart, Budimpešta, Beč) i odvijala se sa kolegama iz Zagreba i Slovenije. 

Nastavnici i saradanici Katedre učestvovali su i učestvuju na brojnim međunarodnim i nacionalnim  naučnim i stručnim skupovima.

Spisak značajnih publikacija od osnivanja Katedre do danas

 • Puhač I, 1951, Upravno veterinarstvo, Naučna knjiga, Beograd.
 • Puhač I, 1952, Osnovi veterinarske higijene, Znanje, Beograd.
 • Puhač I, 1953, Praktikum veterinarske higijene, Naučna knjiga, Beograd.
 • Puhač I, 1959, Zoohigijena, Zadružna knjiga, Beograd.
 • Puhač I, Katić R, 1962, Zoohigijena, Zavod za izdavanje udžbenika Narodne Republike Srbije, Beograd.
 • Puhač I, 1962,Praktikum iz zoohigijene, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
 • Katić R, Miljković V, Stamatović S, Šibalić S, Cvetković Lj, 1967, 1978, Bolesti ovaca,  Savez živinara Srbije, Beograd.
 • Kozić Lj, Miljković V, Pavlović S, Pribićević S, Puhač I, Stanić M, Turubatović B, Šibalić S, 1967, Bolesti živine.
 • Hrgović N, 1967, Deratizacija klanica i drugih objekata industrije mesa.
 • Hrgović N, Seferović M, 1968, Borba protiv insekata.
 • Tomaš B, Hrgović N, 1968, Voda u industriji mesa, Jugoslavenski institut za tehnologiju mesa, Beograd.
 • Hrgović N, 1979, 1986, Opšta higijena, Savez veterinara i veterinarskih tehničara  Jugoslavije, Beograd.
 • Hrgović N, Puhač I, Vukićević Z, Kiš K, 1981, 1991, Deratizacija, Dečje novine, Gornji  Milanovac.
 • Puhač I, Hrgović N, Vukićević Z, 1985, Zoohigijena, Grafička radna organizacija Proleter, Ruma, s 399
 • Vukićević Z, Hrgović N, Dezinfekcija, SVIVT SFRJ, IGRO Nova Prosveta, Beograd s. 227.
 • Hrgović N, Vukićević Z, Kataranovski D, 1991, Deratizacij suzbijanje populacija  štetnih glodara, Dečije novine, Gornji Milanovac.
 • Vučinić Marijana, Soldatović B, Stanimirović Z, 1996,Robertsonova translokacija T1/29 u kariotipu goveda: citološka definicija, poreklo, mehanizmi nastanka, načini nasleđivanja, geografska i rasna distribucija, fenotipski efekti, mere eliminacije,  Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu, “Strategia”, Beograd.
 • Vučinić Marijana, Pešić V, 1997, Manipulacije animalnim i biljnim genomima i genima u poljoprivredi, Univerzitet u Beogradu, s 143.
 • Urošević M, Vučinić Marijana, Stojić P, Šarić M, 1998, Osnovi genetike pasa, Biblioteka  CYNEGETICA, Veterinarski institut “Dr Vaso Butozan”, Banja Luka, s 289.20.
 • Radenković Brana,1998, Praktikum iz zoohigijene, FVM, Janus, Beograd.
 • Ristić M, Radenković Brana, Đorđević M, 2000, Neškodljivo uklanjanje leševa i  sporednih proizvoda zaklanih životinja, Monografija, Beograd, Triton Public, s 176.
 • Stanimirović Z, Soldatović B, Vučinić Marijana 2000, Biologija pčela: medonosna pčela,  Medicinska knjiga, Beograd, s 379.
 • Vučinić Marijana, Pešić V, 2000, Ekološki aspekti održive poljoprivrede, Institut za istraživanja u poljoprivredi – Srbija, Agronet YU, Beograd, 130. (Prva nagrada Matice srpske za dela objavljena u oblasti agroekologije).
 • Vučinić Marijana, Radenković Damnjanović Brana, 2000, Dobrobit i ponašanje svinja, Biblioteka Veterinarica, Galenika, a.d., Beograd, s 86.
 • Milenković M, Jevtić S, Gutić, M, Radenković, Brana,  Jevtić Aleksandra, Šarčević, Dragana, Šarčević B, Kurčubić  V, 2002,  Savremeno konjarstvo,  Čačak, k.d. “31.oktobar”, s 194.
 • Vučinić  Marijana, Radenković Damnjanović  Brana, Petričević S, 2003, Gajenje nojeva, Beograd, Nolit, s 89.
 • Radenković Damnjanović Brana, Đorđević M, Janković Ljiljana, Vučinić Marijana, Teodorović Radislava, 2003, 30 godina rada Sekcije za DDD 1973-2003, Bibliografija, Beograd,s 157.
 • Radenković Brana, 2004, Praktikum iz zoohigijene, Udžbenik, drugo izdanje, Beograd, Janus, s 224.
 • Vučinić Marijana, 2004, Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja, Fakultet veterinarske medicine, Veterinarska komora Srbije, s 359.
 • Vučinić Marijana, Radenković Damnjanović Brana, Teodorović Radislava,  Janković Ljiljana, 2006, Bioklimatologija i biometeorologija, FVM, Beograd, s 87.
 • Vučinić Marijana, 2007, Praktikum za predmeta Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja, Fakultet veterinarske medicine, Veterinarska komora Srbije, Beograd.
 • Teodorović V, Bunčić Olivera, Kulišić Z, Radenković Damnjanović Brana, Teodorović Radislava, Đorđević M, Mirilović M, 2007, Trichinella-Trichinellosis, Naučna KMD d.o.o, Beograd, s 271.
 • Radenković Damnjanović Brana, 2010, Praktikum iz zoohigijene, (III izdanje), Grafopak, Aranđelovac, s 270.
 • Radenković Damnjanović Brana, Janković Ljiljana, Đorđević M, Teodorović Radislava, 2016, Zoohigijena I, prvo izdanje

Nastavnici i saradnici od osnivanja Katedre za zoohigijenu do danas 

dr  Radoslav Mihajlović, docent, 1947-1955.

dr Ivan Puhač, profesor, 1948 -1981.

Dr Relja Katić, profesor, 1956 -1978.

Dragoljub Divljanović, asistent, 1950 -1961.

dr Nebojša Hrgović, profesor, 1952 -1993.

dr Zoran Vukićević, profesor, 1956 -1993.

dipl. vet. Milorad Stanković, stručni saradnik, 1961 -1991.

Inž. stočarstva Dragiša Nešić, 1968 -1991.

dr Brana Radenković- Damnjanović, profesor, od 1976 – 2017.

dr Radislava Teodorović, profesor, od 1989 –

dr Ljiljana Janković, profesor, od  1992 –

dr Milutin Đorđević, profesor, od 1998 –

dr Marijana Vučinić, profesor, od 1999 –

dr Katarina Nenadović, docent, od 2009 –

Spec.ekol.sanit.inž. Tamara Petrović, 2007 –

Vladimir Drašković, asistent, od 2018 –