Specifikacija predmeta

Naziv

Osnovi izgradnje objekata i higijena proizvodnje, smeštaja i transporta životinja

Akronim 14D2I50
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović
Nastavnik/saradnik (vežbe)  
Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
Uslov Sticanje potrebnioh teorijskih znanja i veština neophpodnih za samostalan naučno-istraživački rad o uticaju izgradnje objekata na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate životinja; o uticaju transporta na zdravstveno stanje životinja i kvalitet proizvoda animalnog porekla.
Cilj predmeta Doktorant treba da razume značaj osnovnih principa kod izgradnje objekata i higijenu proizvodnje u zavisnosti od specifičnosti vrste životinja kao i uticaj objekata na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate životinja, da zna uticaj transporta na zdravstveno stanje životinja i kvalitet proizvoda animalnog porekla.
Ishod Sticanje potrebnioh teorijskih znanja i veština neophpodnih za samostalan naučno-istraživački rad o uticaju izgradnje objekata na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate životinja; o uticaju transporta na zdravstveno stanje životinja i kvalitet proizvoda animalnog porekla.

Sadržaj predmeta

Sadržaj teorijske nastave Opšti principi izgradnje i održavanja staja. Osvetljenje staja. Ventilacija staja. Balans toplote u stajama. Higijenski aspekt unutrašnjeg uređenja opreme i mehanizacije u stajama. Izgradnja objekata za smeštaj konja, goveda,svinja, ovaca, koza, živine. Izgradnja objekata za smeštaj laboratorijskih životinja. Uticaj izgradnje objekata na životnu stedinu.Transport i higijena transporta životinja.
Sadržaj praktične nastave Opšti principi izgradnje i održavanja staja. Osvetljenje staja. Ventilacija staja. Balans toplote u stajama. Higijenski aspekt unutrašnjeg uređenja opreme i mehanizacije u stajama. Izgradnja objekata za smeštaj konja, goveda,svinja, ovaca, koza, živine. Izgradnja objekata za smeštaj laboratorijskih životinja. Uticaj izgradnje objekata na životnu stedinu.Transport i higijena transporta životinja.

Literatura

  1. Radenković-Damnjanović Brana, Praktikum iz zoohigijene, II izdanje, Fakultet veterinarske medicine Univerzitet u Beogradu, VMD, Beograd, 2010.
  2. Vučinić Marijana, Radenković-Damnjanović Brana, Petričević S, Gajenje nojeva, Nolit, Beograd, 2003.
  3. Vučinić Marijana, Radenković-Damnjanović Brana, Dobrobit i ponašanje svinja, knjiga, Galenika a.d. Beograd, 2000.
  4. How to Build Animal Housing: 60 Plans for Coops, Hutches, Barns, Sheds, Pens, Nestboxes, Feeders, Stanchions, and Much More Paperback, 20
  5. Seaton HB, Baxter MR, MacCormack JA, Farm Animal Housing and Welfare, Technology & Industrial Arts, 1983.04.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 /      
Metode izvođenja nastave -teorijska nastava -priprema seminarskog rada, javno izlaganje i kritička diskusija

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0    
Kolokvijumi 20    
Seminari