Specifikacija predmeta

Naziv Preventivna veterinarska medicina 1
Akronim 14I5I03
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija integrisane akademske studije
Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović
Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović

prof. dr Ljiljana Janković

doc. dr Nada Tajdić

prof. dr Dragan Bacić

Broj ESPB 4 Status predmeta Izborna oblast
Cilj predmeta

Pored obaveznih predmeta, u IX semestru  studenti se opredeljuju za izbornu oblast koja se sluša u četiri naredna semestra iz kojih rade diplomski rad

Sadržaj predmeta
Nazivi predmeta u okviru Izborne oblasti –PVM 1 1.       Ekonomika u preventivnoj medicini

2.       Higijensko sanitarne mere u organskoj proizvodnji

3.       Životinjske vrste koje ugrožavaju urbanu sredinu

4.       Preventiva bolesti pčela i sviloprelja

Literatura

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 60
Projekti 0  
Kolokvijumi 0  
Seminari 20