Specifikacija predmeta

Naziv Psihosocijalni aspekti držanja životinja
Akronim 14I1I06
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač) prof. dr Marijana Vučinić

doc. dr Katarina Nenadović

Nastavnik/saradnik (vežbe) doc. dr Katarina Nenadović
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Stavovi i odnos čoveka prema prirodi i životinjama – Naturalistički, ekološki, humanistički, moralni, naučni, utilitaristički, dominionistički, negativistički i estetički stavovi. Simbolički značaj životinja. Zoofobije – strahovi od životinja (3). Činioci koji utiču na odnos čoveka prema životinjama (2). Načini iskorišćavanja životinja (1). Načini ishrane čoveka – omnivori, vegetarijanci, vegani i načini iskorišćavanja životinja za proizvodnju namirnica i prirodnih materijala i vlakana (2). Uloga čoveka u zaštiti životinja (1). Animoterapija (1). Zooterapija (1). Načini na koje životinje nanose štete čoveku (1). Zlostavljanje životinja (1). Uloga veterinara u vezi čovek-životinje i profesionalne bolesti i povrede veterinara (2).

Sadržaj praktične nastave

Izrada upitnika i anketa za ispitivanje odnosa i stavova čoveka prema životinjama (3), anketiranje (4), analiza i predstavljanje rezultata anketa (4), analiza uticaja moralnih/etičkih činilaca, ubeđenja, verovanja, zabluda i religije na odnos čoveka prema životinjama (3), analiza uticaja tradicije, kulture, pritiska javnosti, zahteva nevladinih organizacija, pokreta za zaštitu životinja i ekonomskih činilaca na odnos čoveka prema životinjama (3), analiza uticaja vaspitanja, obrazovanja, informisanosti, nauke i politike na odnos čoveka prema životinjama (3), analiza uticaja emocija, empatije, ljubavi, iskustava i veština na odnos čoveka prema životinjama (2), analiza uticaja mode, imidža, konkurencije i održivosti na odnos čoveka prema životinjama (2), analiza uticaja ekoloških činilaca na odnos čoveka prema životinjama (2), analiza uticaja zahteva bezbednosti i sigurnosti, kvaliteta namirnica i očuvanja javnog zdravlja na odnos čoveka prema životinjama (2) i analiza uticaja činilaca koji utiču na odnos veterinara prema životinjama (2).

Literatura

  1. Grandgeorge M, Hausberger M. Human-animal relationships: from daily life to animal-assisted therapies. Ann Ist Super Sanità 2011, 47, 4: 397-408.
  2. Reinisch AI. The human-animal bond: A benefit or a threat to the integrity of the veterinary profession? Canadian Veterinary Journal 2009, 50, 7, 713-718.
  3. Costa Neto EM. Animal-based medicines: biological prospection and the sustainable use of zootherapeutic resources. Anais da Academia Brasileira de Ciências (2005) 77(1): 33-43.
  4. Samfira M, Petroman I. Therapeutic Value of the Human Being-Animal Relationship. Animal Science and Biotechnologies, 2011, 44, 2, 512-515.
  5. Marijana Vučinić: Povrede i poremećaji zdravlja veterinara neinfektivne etiologije. Vet. glasnik 2011, 65, 1-2, 109 – 121.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 2

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 15 Usmeni ispit 70