Stručna praksa iz izborne oblasti – DNEVNIK RADA

Specifikacija predmeta

Naziv Preventivna veterinarska medicina 2
Akronim 14I5I03
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija integrisane akademske studije
Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović
Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović

prof. dr Ljiljana Janković

prof. dr Vitomir Ćupić

Broj ESPB 10 Status predmeta Izborna oblast
Uslov upisan semestar u kome se sluša izborna oblast
Cilj predmeta
Sadržaj predmeta
Nazivi predmeta u okviru Izborne oblasti –PVM 2

1.       Uzgoj farmskih životinja kao ekološki rizik

2.   Tehnol oško-tehnički normativi objekata za smeštaj i uzgoj životinja u organskoj proizvodnji

3.     Medikamentozno prevenirnje bakterijskih, protozoarnih i virusnih infekcija životinja

4.       Higijensko-tehnološki aspekti uklanjanjaorganskog otpada

Sadržaj praktične nastave

U okviru X semestra studenti odrađuju letnju blok praksu iz oblasti u trajanju od 10 radnih dana klojom ostvarjuju 3 ESPB boda. Blok stručne letnje prakse ne ulazi u fond aktivne nastave.

Literatura

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 6

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 60
Projekti 0  
Kolokvijumi 0  
Seminari 20