33. Savetovanje iz DDD ” Jedan svet-jedno zdravlje”

BAJINA BAŠTA, Hotel „Zepter Drina 4*“

26.– 29. maj 2022. godine

ZBORNIK RADOVA

P R O G R A M
Četvrtak 26. maj 2022. godine

18.00 – 20.00 časova                 REGISTRACIJA UČESNIKA

Petak 27. maj 2022. godine

 

09.00 – 10.00  časova                REGISTRACIJA UČESNIKA

 

10.00 – 10.20 časova        OTVARANJE 33. SAVETOVANJA DDD

Radno predsedništvo: Ljiljana Janković, Radislava Teodorović, Miodrag Rajković
   

10.20 – 10.40 časova                 – UVODNO PREDAVANJE –

 

 1. ZAŠTO JE VAŽNO PORESKO OSLOBAĐANЈE ZA USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE, KOJE SE PRUŽAJU KAO VETERINARSKA DELATNOST:  Jasna Stevanović

10.40 – 11.00 časova                             – DISKUSIJA –

11.00 – 13.30 časova                          –  OKRUGLI STO –

 

– Uklanjanje animalnOG otpada u republici srbiji – stanje i perspektiva –

  Moderatori:  Milutin Đorđević,  Ljiljana Janković,  Štefan Pintarič,  Mirjana Bojanić- Rašović , Nada Plavša 

 1. NEŠKODLJIVO UKLANЈANЈE ŽIVOTINЈSKIH LEŠEVA I ZNAČAJ IZGRADNЈE TRANSFER STANICA: Ljiljana Janković i sar.
 2. MERE ZA SUZBIJANJE I SPREČAVANJE TRIHINELOZE ŽIVOTINJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE: Milutin Đorđević i sar.
 3. VETERINARSKO HIGIJENSKA SLUŽBA U SLOVENIJI: Štefan Pintarič i sar.
 4. SISTEMI I METODE UPRAVLJANJA NUSPROIZVODIMA ANIMALNOG POREKLA U CRNOJ GORI: Mirjana Bojanić – Rašović 
 5. POTENCIJALNO ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ANIMALNIM OTPADOM: Nada Plavša i sar.

 

13.30 – 13.45 časova                             – DISKUSIJA –

 

13.45 – 14.00 časova         – PREZENTACIJA PROIZVODNOG PROGRAMA –                   

16.30 – 17.30 časova                 – Predavanja po pozivu –

Moderator:   Radislava Teodorović, Vladimir Drašković, Mišo Kolarević

 1. SANITACIONE MERE U INDUSTRIJI MLEKA: Radoslava Savić Radovanović
 2. REZISTENCIJA GLODARA NA RODENTICIDE: Vladimir Drašković i sar.

17.30 – 17.40 časova                             – DISKUSIJA –

 

17.40 – 19.00 časova                 I TEMATSKO ZASEDANJE

 

– DEZINFEKCIJA-

– UVODNO PREDAVANJE –

 

 • DDD MERE U ZAŠTITI OD ZARAZNIH BOLESTI: Mišo Kolarević i sar.

 

 1. POVEĆANI NUSPRODUKTI DEZINFEKCIJE KAO REZULTAT POJAČANE DEZINFEKCIJE: Radislava Teodorović i sar.
 2. KOINFEKCIJA INFEKTIVNIH AGENASA ZOONOZNOG POREKLA: Novica Stajković i sar.
 3. MERE PREVENCIJE INFEKCIJE VIRUSOM SARS-CoV-2: Milena Krstić i sar.
 4. SANITARNO – HIGIJENSKE MERE U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM: Tanja Kovačević i sar.
 5. ZNAČAJ SPROVOĐENJA DEZINFEKCIJE U ZOO – VRTOVIMA – ASPERGILOZA PINGVINA (Spheniscus humboldti) – PRIKAZ SLUČAJA: Marina Radojičić

19.00 – 19.15 časova                             – DISKUSIJA –

20.00 časova                                          svečana večera

 

Subota 28. maj 2022. godine

 

10.00 – 11.20 časova                 II TEMATSKO ZASEDANJE

 

– DEZINSEKCIJA –

Moderatori: Milutin Đorđević, Novica Stajković, Vitomir Ćupić

 

 1. PRAĆENЈE BROJNOSTI KRPELJA I DETEKCIJA UZROČNIKA LAJMSKE BOLESTI, BAKTERIJE B. burgdorferi S.L U UZORCIMA IZLOVLJENIM NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA TOKOM 2021. GODINE: Maja Janković i sar.
 2. PRIMENA PESTICIDA, NJIHOVA KLASIFIKACIJA I UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU: Vitomir Ćupić i sar.
 3. RASPROSTRANJENOST OSTATAKA ORGANOHLORNIH PESTICIDA U HRANI ŽIVOTINJSKOG POREKLA: Aleksandra Tasić i sar.
 4. PRIMENA MERA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19: Ana Bakračević i sar.
 5. PRIMENA PIRETROIDA U VETERINARSKOJ MEDICINE: Vitomir Ćupić i sar.
 6. MEHANIZAM REPELENTNOG DELOVANJA PIRETROIDA: Vitomir Ćupić i sar.
 7. KONTROLA BUBAŠVABA I NJIHOV ZNAČAJ ZA JAVNO ZDRAVLJE: Katarina Nenadović i sar.

 

11.20 – 11.30 časova                             – DISKUSIJA –

 

11.30 – 12.00 časova     – PREZENTACIJA PROIZVODNOG PROGRAMA –

12.30 – 16.30 časova                                 – Izlet –

17.00 – 17.45 časova                 III TEMATSKO ZASEDANJE

– BIOSIGURNOSNE MERE-

Moderatori: Štefan Pintarič, Renata Relić, Katarina Nenadović

 

 1. BIOSIGURNOSTNE MERE U PERADARSTVU: Štefan Pintarič i sar.
 2. BIOSIGURNOSNE MERE U KONTROLI PARAZITSKIH INFEKCIJE SVINJA U FARMSKIM OBJEKTIMA: Ivan Pavlović i sar.
 3. BIOSIGURNOST I PAŠNO DRŽANJE ŽIVOTINJA: Renata Relić
17.45 – 18.00 časova                             – DISKUSIJA-

18:00 časova                  – Donošenje zaključaka i dodela sertifikata

Nedelja 29. maj 2022. godine

10.00 časova

ZATVARANJE 33. SAVETOVANJA

SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA

ORGANIZACIONI ODBOR:

 

Predsednik: Prof. dr Ljiljana Janković
Počasni predsednik: Mr Miodrag Rajković, vet. spec.
Potpredsednici: Prof. dr Radislava Teodorović
Prof. dr Milutin Đorđević
Sekretar: Dr sci. vet. med. Vladimir Drašković
Tehnički sekretar: Spec. sanit. ekol. inž. Tamara Petrović

 

 

programski i naučni odbor:

 

Milorad Mirilović, Miodrag Rajković, Mišo Kolarević, Novica Stajković, Nenad Budimović, Vitomir Čupić, Zoran Kulišić, Jakov Nišavić, Neđeljko Karabasil, Ljiljana Janković, Radislava Teodorović, Milutin Đorđević, Saša Trailović, Katarina Nenadović, Vladimir Drašković, Marijana Vučinić, Nada Plavša, Nevenka Aleksić, Tamara Ilić, Tanja Antić, Olivera Vukićević-Radić, Dobrila Jakić-Dimić, Sobodan Marić, Renata Reljić, Milena Krstić, Marko Nadaškić, Armin Tomašič, Zoran Jovanović, Milena Krstić, Božidar Ljubić, Zoran Đerić, Vladimir Vuković, Štefan Pintarič, Svetozar Milošević, Jovanka Bodiroga, Živan Dejanović, Predrag Ćurčić, Zoran Dunđerski, Jovan Ivačković, Ivan Pavlović, Saša Maričić, Dragan Banjac, Snežana Radivojević, Radoslava Savić-Radovanović, Laslo Matković, Brana Mauković