Specifikacija predmeta

Naziv Uzgoj i nega farmskih životinja
Akronim 14I3I06
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović

prof. dr Ljiljana Janković

prof. dr Milutin Đorđević

Nastavnik/saradnik (vežbe) asist. Vladimir Drašković
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni

Sadržaj predmeta

Sadržaj teorijske nastave

Osnovni principi uzgoja, držanja i nege mlečnih goveda (2). Muža krava i menadžment kvaliteta mleka (2). Osnovni principi uzgoja, držanja i nege tovnih goveda (2). Osnovni principi uzgoja, držanja i nege svinja (2). Osnovni principi uzgoja, držanja i nege ovaca i koza (2). Osnovni principi uzgoja, držanja i nege živine (2). Nega i obrada papaka (1). Menadžment držanja i zdravstvene zaštite farmskih životinja (1).

Sadržaj praktične nastave

Uvežbavanje praktičnih veština neophodnih za rad sa farmskim životinjama: kravama, ovcama, kozama, svinjama ili živinom, kroz praksu na odabranim farmama, koja obuhvata sve aktivnosti od hranjenja, nege i muže, do sprovođenja zdravstvene zaštite pojedinih vrsta farmskih životinja.

Literatura

  1. Brana Radenković-Damnjanović: Autorizovana predavanja, FVM, Beograd, 2008.
  2. Savić Mila, Jovanović S., Vegra M., Stočarstvo: farmske i socijalne životinje, FVM, Beograd, 2007.
  3. Vučemilo, M. (2008): Higijena i bioekologija u peradarstvu. Intergrafika.
    Zagreb.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 2

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit  

Poena

Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 60
Projekti 0  
Kolokvijumi 0  
Seminari 0