Specifikacija predmeta

Naziv Opšte higijenske mere i preventivne mere u veterinarskoj medicini
Akronim 14D2I49
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović

prof. dr Ljiljana Janković

Nastavnik/saradnik (vežbe)
Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
Cilj predmeta

Da studentima dopuni znanje stečeno iz premeta “Zoohigijena” sa osnovnih studija da umeju da kompleksno sagledaju značaj sprovođenja higijensko sanitarnih mera u cilju zaštite zdravlja životinja i ljudi, da omogući studentima doktorskih studija da ovladaju savremenim metodama sprovođenja higijensko-sanitarnih mera u objektima za smeštaj životinja i životnoj sredini, da osposobi studente za naučno istraživački rad vezan za kontrolu sprovedenih higijensko sanitarnih mera u pogonima za proizvodnju i preradu namirnica animalnog porekla.

Ishod

Po završenoj nastavi doktorant će proširiti znanja o značaju pravilne primene veterinarsko sanitarnih mera u funkciji zdravlja životinja, dopuniti znanja o značaju primene veterinarsko sanitarnih mera u funkciji zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, usvojiti najnovija saznanja o značaju sanitarnih mera u suzbijanju i iskorenjivanju zaraznih bolesti i zoonoza.

Sadržaj predmeta

Sadržaj teorijske nastave

Značaj sprovođenja opštih higijenskih i preventivnih mera. Dezinfekcija. Dezinfekcija kod najvažnijih bolesti životinja. Dezinfekcija zemljišta. Dezinfekcija objekata za sneštaj životinja, industrijskih objekata. Dezinfekcija vode.dezinfekcija transportnih sredstava..Dezinsekcija ( pojam, značaj i metode, izvođenje dezinsekcije ). Deratizacija (pojam, metode, značaj, biološke karakteristike najčeše prisutnih glodara u našoj zemlji, isvođenje deratizacije).Dezodoracija (objekata, đubrišta).Karantin (značaj, vrste, organizacija karantina). Osnovnin propisi za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u veterinarskoj medicini Značaj sprovođenja higijensko-sanitarnih mera u objektima za smeštaj domaćih životinja, pogonima za preradu namirnica animalnog porekla i u ostalim objektima veterinarske delatnosti.

Sadržaj praktične nastave

Metodologija sprovođenja higijensko – sanitarnih mera u objektima za smeštaj životinja i kontrola sprovedenih mera.

Literatura

  1. Puhač I, Hrgović N, Vukićević Z, Zoohigijena, II izdanje, Naučna knjiga, Beograd, 1989. –
  2. Radenković-Damnjanović Brana, Praktikum iz zoohigijene, Fakultet veterinarske medicine Univerzitet u Beogradu, II izdanje, VMD, Beograd, 2010.
  3. Asaj A, Zdravstvena dezinfekcija u nastambama i okolišu, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.-4. Asaj A, Deratizacija u praksi, Medicinska naklada, Zagreb, 1999 –
  4. Meehan A, Rats and mice.Their biology and control Rentokil Ltd, Sussex, UK, 1984. – 6. Linton A, at all, Disinfection in Vetrerinary and Farm Animal Practise, Blackwell Scientific Publications, London, 1988.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 /
Metode izvođenja nastave

teorijska nastava, priprema seminarskog rada, javno izlaganje i kritička diskusija, praktično izvođenje stečenih znanja

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 70
Projekti 0  
Kolokvijumi 0  
Seminari 20