Specifikacija predmeta

Naziv Eksperimentalne životinje i eksperimentalni modeli
Akronim 14D1O02
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač) prof. dr Marijana Vučinić

prof. dr Saša Trailović

prof. dr Jugoslav Vasić

prof. dr Jelena Nedeljković-Trailović

Nastavnik/saradnik (vežbe)
Broj ESPB 7.0 Статус предмета obavezan
Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
Cilj predmeta Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština neophodnih za etički i naučni odnos u radu sa oglednim životinjama
Ishod Razumevanje, znanje i primena osnovnih stručnih, naučnih i etičkih pravila i principa obezbeđenja dobrobiti oglednih životinja (3R pravilo i pravilo 5 sloboda)

Sadržaj predmeta

Sadržaj teorijske nastave

Svrha upotrebe oglednih životinja (osnovna, primenjena i translaciona istraživanja, dijagnostika, testiranja, edukacija). Stručni, naučni i etički principi i pravila rada sa oglednim životinjama. Smeštaj. Bolesti oglednih životinja. Ishrana. Animalni i neanimalni modeli. Rizici i opasnosti u radu sa oglednim životinjama.

Sadržaj praktične nastave

Manipulativni zahvati na oglednim životinjama- hvatanje, seksiranje, obeležavanje, obuzdavanje, uzorkovanje krvi, aplikacija medikamenata, analgezija, anestezija, eutanazija. Aplikovanje za dozvolu za rad sa oglednim životinjama. Ocena etičnosti postupaka na oglednim životinjama. Retrospektivna analiza.

Literatura

  1. Vučinić M, Todorović Z, Trailović S, Nedeljković-Trailović J i dr. Eksperimentalne životinje i ekperimentalni modeli. VKS, 2009.
  2. Vučinić M, Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja, VKS, 2004.
  3. Zakon o dobrobiti životinja. Sl. glasnik RS br. 41/2009.
  4. Direktiva EU o zaštiti kičmenjaka koji se koriste u načne svrhe 2010/63

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3
Metode izvođenja nastave Teorijska, interaktivna i praktična nastava

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit

60

Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti  
Kolokvijumi  
Seminari