Stručna praksa iz izborne oblasti – DNEVNIK RADA

Specifikacija predmeta

Naziv Preventivna veterinarska medicina 3
Akronim 14I6I03
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija integrisane akademske studije
Odgovorni nastavnik za izbornu oblast prof. dr Radislava Teodorović
Nastavnik/saradnik prof. dr Radislava Teodorović

prof. dr Ljiljana Janković

prof. dr Sonja Radojičić

prof. dr Miroslav Valčić

Broj ESPB 12 Status predmeta Izborna oblast
Uslov upisan semestar u kome se sluša izborna oblast
Cilj predmeta

Sadržaj predmeta

Nazivi predmeta u okviru Izborne oblasti –PVM 1

1.      Uzgoj farmskih životinja kao ekološki rizik

2.    Tehnološko-tehnički normativi objekata za smeštaj i uzgoj životinja u organskoj proizvodnji

3.     Medikamentozno prevenirnje bakterijskih, protozoarnih i virusnih infekcija životinja

4.       Higijensko-tehnološki aspekti uklanjanja organskog otpada

Sadržaj praktične nastave

U okviru XI semestra studenti odrađuju blok praksu iz oblasti u trajanju od 20 radnih dana klojom ostvarjuju 5 ESPB boda. Blok stručne letnje prakse ne ulazi u fond aktivne nastave.

Literatura

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
4 6

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 60
Projekti 0  
Kolokvijumi 0  
Seminari 20