Specifikacija predmeta

Naziv Preveniranje bihevioralnih poremećaja životinja
Akronim 14D2I46
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač) prof. dr Marijana Vučinić

 

Nastavnik/saradnik (vežbe)
Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
Cilj predmeta Sticanje teorijskih znanja o mehanizmima obezbeđenja dobrobiti koji utuču na prevenciju poremećaja ponašanja životinja
Ishod Sposobnost obezbeđenja mehanizama dobrobiti radi preveniranja poremećaja ponašanja životinja

Sadržaj predmeta

Sadržaj teorijske nastave

Fiziološki oblici ponašanja životinja. Uloga ponašanja i potrebe životinja. Obezbeđenje mehanizama dobrobiti životinja. Poremećaji i patološki oblici ponašanja životinja u zatočenisštvu. Preventiva poremećaja ponašanja životinja.

Sadržaj praktične nastave

Literatura

  1. Vučinić Marijana. Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. Univerzitetski udžbenik. VKS,Beograd, 2004.
  2. Broom DM, Fraser AF. Domestic Animal Behaviour and Welfare, CABI, 2007. – Jensen P. Ethology of Domestic Animals, CABI, 2009.
  3. Houpt KA. Domestic Animal Behavior for Veterinarians and Animal Scientists, John Wiley & Sons, 2011.
  4. Rushen J, Mason G. Stereotypic Animal Behaviour – Fundamentals and Applications for Welfare (2nd ed.), CABI, 2006.
  5. Young RJ. Environmental Enrichment for Captive Animals, Blackwell Publishing, 2003.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2
Metode izvođenja nastave Teorijska, interaktivna i praktična nastava

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja

40

Pismeni ispit

60

Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti  
Kolokvijumi  
Seminari  

0 Comments

Leave a Reply