U organizaciji Katedre za zoohigijenu, Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, 28. februara 2022. godine održana  je Edukacija iz DDD-a „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u praksi”. Edukacija iz DDD-a pod nazivom “Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u praksi” uvrštena je u listu akreditovanih programa Veterinarske komore Srbije za obuku veterinara u 2022. god.,i vrednuje se sa 4 boda.

PROGRAM

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA U PRAKSI

TEMATSKA ZASEDANjA , 28. februar 2022.

 

POZDRAVNA REČ   Prof. dr Milorad Mirilović, dekan Fakulteta veterinarske medicine

 

POVEĆANI NUSPROIZVODI DEZINFEKCIJE KAO REZULTAT POJAČANE DEZINFEKCIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

Prof. dr Radislava Teodorović

 

            NANO SREBRO KAO POTENCIJALNO SREDSTVO ZA SUZBIJANjE MIKROORGANIZAMA

Prof. dr Milutin Đorđević

 

          PREZENTACIJA PROIZVODNOG PROGRAMA

generalnog sponzora

AVENIJA MBNS1

 

            MOGUĆNOST UPOTREBE DIJATOMEJSKE ZEMLjE U DEZINSEKCIJI

Prof. dr Ljiljana Janković

 

            REZISTENCIJA GLODARA NA RODENTICIDE

            Dr sci. vet. med. Vladimir Drašković