Specifikacija predmeta

Naziv Organski otpad i zaštita životne sredine
Akronim 14D2I48
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač) prof. dr Radislava Teodorović

prof. dr Milutin Đorđević

Nastavnik/saradnik (vežbe)
Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
Uslov
Cilj predmeta Sticanje potrebnih teorijskih znanja i veština neophodnih za samostalni naučno istraživački rad i kompleksno sagledavanje problematike vezane za organski otpad i zagađenjenje životne sredine.
Ishod Doktorant treba da razume značaj uklanjanja organskog otpada, da zna konvencionalne i alternativne metode prerade organskog otpada kao i načine valorizacije organskog otpada

Sadržaj predmeta

Sadržaj teorijske nastave

Pojam, definicija i klasifikacija organskog otpada. Značaj mera u rešavanju uklanjanja i prerade organskog otpada . Metode ispitivanja uticaja organskog otpada na zagađivanje životne sredine. Tehnologija prerade đubreta. Procena rizika upravljanja animalnim otpadom. Pojam, definicija i klasifikacija otpadnih voda Tehnologija obrade otpadnih voda.

Sadržaj praktične nastave

Pojam, definicija i klasifikacija organskog otpada. Značaj mera u rešavanju uklanjanja i prerade organskog otpada . Metode ispitivanja uticaja organskog otpada na zagađivanje životne sredine. Tehnologija prerade đubreta. Procena rizika upravljanja animalnim otpadom. Pojam, definicija i klasifikacija otpadnih voda Tehnologija obrade otpadnih voda.

Literatura

  1.  Ristić M., Radenković Brana, Đorđević M, Neškodljivo uklanjanje uginulih životinja i nejestivih proizvoda zaklanih životinja, Fakultet veterinarske medicine Univerzitetu Beogradu,Triton Public, Beograd, 2000.
  2. Radenković-Damnjanović Brana, Praktikum iz zoohigijene, Fakultet veterinarske medicine Univerzitet u Beogradu, III izdanje, VMD, Beograd
  3. Asaj A, Higijena na farmi i u okolišu, Medicinska naklada, Zagreb.
  4. Dewi I., at all, Pollution in livestock production systems, CAB International Wallingford, Oxon, 2004.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 /
Metode izvođenja nastave

-teorijska nastava -priprema seminarskog rada, javno izlaganje i kritička diskusija

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 70
Projekti 0  
Kolokvijumi 0  
Seminari 20