Specifikacija predmeta

Naziv Zoohigijena 1
Akronim 14I2O07
Akronim Veterinarska medicina
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
  1. prof. dr Radislava Teodorović
  2. prof. dr Ljiljana Janković
  3. prof. dr Milutin Đorđević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  1. asist. Vladimir Drašković
Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan

Sadržaj predmeta

Sadržaj teorijske nastave 1. Pojam, predmet proučavanja i praktična delatnost zoohigijene;(1 čas) 2. Poznavanje i higijenski značaj osnovnih ekoloških faktora. Proučavanje uticaja higijene vazduha; zemljišta kao higijenskog faktora i higijene i potrebe vode na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate životinja. (6 časova) 3. Osnovi bioklimatologije (4 časa) 4. Osnovi higijenske izgradnje objekata za smeštaj životinja (4 časa).
Sadržaj praktične nastave 1. Ispitivanje i higijenska ocena vazduha (4 časa). 2. Ispitivanje i higijenska ocena vode (4 časa). 3. Poseta pogonu za kondicioniranje vode za piće (2 časa). 4. Ispitivanje i higijenska ocena zemljišta (2 časa). 5. Proračunavanje potrebnih ventilacionih otvora i osvetljenja. (2 časa) 6. Test- provera znanja (1 čas).

Literatura

  1. Radenković – Damnjanović Brana 20 10. Praktikum iz zoohigijene, udžbenik, s tr . 2 70 , Beograd ;
  2. Vučinić Marijana, Radenković – Damnjanović Brana, Teodorović Radislava, Janković Ljiljana, Bioklimatologija i biometeorologija, 2006;
  3. Radenković-Damnjanović Brana, Janković Ljiljana, Đorđević Milutin, Teodorović Radislava, Zoohigijena1, 2016.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
Projekti 0  
Kolokvijumi 10  
Seminari 0