Спецификација предмета
Назив Понашање, добробит и заштита животиња
Акроним 14И1О09
Акроним Ветеринарска медицина
Модул
Тип студија интегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Маријана Вучинић
 2. доц. др Катарина Ненадовић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Катарина Ненадовић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 1.5 Статус предмета обавезан
  Услов Уписан други семестар
  Циљ предмета Научити студента шта је добробит животиња, који чиниоци утичу на добробит животиња, која је улога понашања у добробити животиња и како се добробит животиња оцењује
  Исход Студент треба да зна да оцени добробит животиња, да препозна стања угрожене и ризичне добробити животиња, да зна механизме обезбеђења добробити животиња
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Понашање животиња (6) Добробит животиња (9)
  Садржај практичне наставе Препознавање различитих физиолошких и патолошких облика понашања животиња (5) Чиниоци који утичу на понашање и добробит животиња (5) Оцена добробити различитих употребних категорија животиња (5)
  Литература
  1. Вучинић Маријана: Радна свеска за предмет Понашње, добробит и заштита животиња. ФВМБ, 2015.
  2. Вучинић Маријана: Практикум за предмет Понашање, добробит и заштита животиња. ВКС, Београд, 2007.
  3. Вучинић Маријана: Понашање, добробит и заштита животиња. ВКС, Београд, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  1 1
  Методе извођења наставе Теоријска настава у комбинацији са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), практичне вежбе у вежбаоници уз примену филмова, вежбе на клиникама Факултета, у зоолошком врту, прихватилиштима за псе и мачке, институцијама за рад са огледним животињама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 15 Писмени испит
  Практична настава 15 Усмени испит 70
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари