Specifikacija predmeta
Naziv Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja
Akronim 14I1O09
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Marijana Vučinić
 2. doc. dr Katarina Nenadović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Katarina Nenadović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Upisan drugi semestar
  Cilj predmeta Naučiti studenta šta je dobrobit životinja, koji činioci utiču na dobrobit životinja, koja je uloga ponašanja u dobrobiti životinja i kako se dobrobit životinja ocenjuje
  Ishod Student treba da zna da oceni dobrobit životinja, da prepozna stanja ugrožene i rizične dobrobiti životinja, da zna mehanizme obezbeđenja dobrobiti životinja
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Ponašanje životinja (6) Dobrobit životinja (9)
  Sadržaj praktične nastave Prepoznavanje različitih fizioloških i patoloških oblika ponašanja životinja (5) Činioci koji utiču na ponašanje i dobrobit životinja (5) Ocena dobrobiti različitih upotrebnih kategorija životinja (5)
  Literatura
  1. Vučinić Marijana: Radna sveska za predmet Ponašnje, dobrobit i zaštita životinja. FVMB, 2015.
  2. Vučinić Marijana: Praktikum za predmet Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. VKS, Beograd, 2007.
  3. Vučinić Marijana: Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. VKS, Beograd, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava u kombinaciji sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe u vežbaonici uz primenu filmova, vežbe na klinikama Fakulteta, u zoološkom vrtu, prihvatilištima za pse i mačke, institucijama za rad sa oglednim životinjama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 70
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari